மணம் செய்த பின் தான் குருஷேத்திரம்; வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு  யுத்த களம், மனத்தூய்மைக்கு பல சோதனைகள் ஏற்படும்.

-இராஜாஜி