விவாகம் என்பது ஆண் பெண் வாழ்க்கை நலத்தில் ஈடுபடுவதற்கான கூட்டு முயற்சியாகும்.

-அறிஞர் அண்ணா