பெண்ணின் இதயத்தை 
பேச்சால் வெல்ல முடியாதவன், 
நாக்குள்ள மனிதனல்ல.

-ஷேக்ஸ்பியர்