அறியாமையே துயரத்தின் தாயாகும்.
அறியாமையைக் காட்டிலும் அடிமைத் தனம் எதுவுமில்லை.

- இங்கர்சால்