எவனது நெஞ்சு ஏழைகளுக்காக துயரில் ஆழ்ந்திருக்குமோ அவனையே மகாத்மா என்பேன், அப்படி இல்லாதவன் துராத்மாவே.

-சுவாமி விவேகானந்தர்