பாவம் தன்  பலனைக் காட்டாதவரை  ஒருவனுக்கு அவன் செய்த புண்ணியம் ஏதோ உதவி செய்வதாகப் பொருள்.
ஆனால் நிச்சயம் பாவம் செய்தவன் எவனும் அதன் பிறவியில் இருந்து தப்ப முடியாது. 

-புத்தர்