எவனது நெஞ்சு 
ஏழைகளுக்காக துயரில் ஆழ்ந்திருக்குமோ 
அவனையே மகாத்மா என்பேன்;
அப்படி இல்லாதவன் துராத்மாவே.

-சுவாமி விவேகானந்தர்