ஒருவனிடம் இருக்கக் கூடிய மிருகத்தன்மையை நீக்கி,
அவனிடம் மனிதத் தன்மையை நிலவச் செய்வது கல்வியே ஆகும்.

-அசோகர்