நாம் எதை இழந்துவிட்டாலும்  இழக்காவிட்டாலும்
கௌரவத்தை மட்டும் இழக்கக் கூடாது,
இழக்க இடம் தரக்கூடாது.

-சாக்ரடீஸ்