கோழையாக இருப்பவன் 
தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்னால்
பலமுறை செத்துச் செத்துப் பிழைக்கிறான்.

-ஷேக்ஸ்பியர்