ஒவ்வொரு பறவை இனத்திற்கும் 
இறைவன் உணவை அளிக்கின்றார்,
ஆனால் அந்த உணவை அவர் 
அப்பறவையின் கூட்டிற்குள் 
கொண்டுபோய் வைப்பதில்லை.

-ஹாலண்ட்