பெண்ணின் வடிவழகை விட அறிவழகே மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது.

-காண்டேகர்