ரகசியமாய் பேசிக்கொள்ளப்படும் பேச்சும், உரத்த கூச்சலும் கேட்கத் தகுதியற்றது.

-சிங்சௌ