அன்பில் அச்சம் கலந்திருக்க முடியாது.  
நாம் கண்டு அஞ்சும் மனிதனிடம்
நம்மால்  அன்பு செலுத்த முடியாது. 

- அரிஸ்டாட்டில்