கல்வியின் வேர்களோ கசப்பானவை, 
ஆனால் கனியோ இனிப்பானது. 

-அரிஸ்டாட்டில்