செல்வம் இருந்தால் 
உன்னை உனக்குத் தெரியாது, 
செல்வம் இல்லாவிட்டால் 
உன்னை யாருக்கும் தெரியாது.

-கதே