தியாகியின் ரத்தத்தை விட அறிஞனின் எழுது கோல் மை புனிதமானது.

-நபிகள் நாயகம்