யாருக்கும் தெரியக்கூடாதென்றால் அதைச் செய்யாதீர்கள்.

-சீனப் பழமொழி