கன்னிப் பெண்கள் எல்லாரும் நல்லவர்கள் தான். 
அப்படியானால் மோசமான மனைவிகள் எங்கிருந்து உருவாகின்றனர்.

-தாமஸ் புல்லர்