தியாகியின் ரத்தத்தை விட 
அறிஞனின் எழுது கோல் மை 
புனிதமானது.

-நபிகள் நாயகம்