இதயத்தை கவர்ந்து விட்டால் எது சொல்லியும் புரிய வைக்கலாம்.

-சிம்மன்ஸ்