கோபத்தால் சாதிப்பதை விட, 
பொறுமையால் ஒருவன் 
அதிகம் சாதிக்கிறான்.

- ஓர் அறிஞர்