இதயத்தை கவர்ந்து விட்டால்
எது சொல்லியும் புரிய வைக்கலாம்.

-சிம்மன்ஸ்