கோபத்தால் சாதிப்பதை விட, பொறுமையால் ஒருவன் அதிகம் சாதிக்கிறான்.

-ஓர் அறிஞர்