கலைகள் அனைத்திலும் அதி உன்னதமான கலை
மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும், எதை தேட வேண்டும் என்பதைப் போதிக்கும் கலையே ஆகும்.

-பிளாட்டோ