ஒரு புத்தகம் எழுத 
அரைவாசி நூல்நிலையத்திற்கு மேல்
படிக்கவேண்டும்.

-ஜான்சன்