நான் கற்றுக்கொடுக்க எண்ணுவது அறிவையன்று,
அறிவை அறியும் அறிவையே.

-ஆர்னால்ட்