யாராவது வந்து உங்களை 
உயரத்தில் வைப்பார்கள் என்று 
காத்திருக்காதீர்கள்.
நீங்கள் தன்னந்தனியாகக் கிளம்பித்தான் 
சிகரத்துக்கு வந்து சேரவேண்டும்.
தன்னம்பிக்கையுடன் பயணத்தை ஆரம்பித்தாலே 
பாதி வெற்றிதான்.

-உல்ஸ்வொர்த்