தன்மதிப்பு, தன்னறிவு, தன்னடக்கம்
இந்த மூன்று மட்டுமே
வாழ்வில் மிக உயர்ந்த எல்லை வரை
நம்மை அழைத்துச்  செல்கிறது.

-ஆல்ப்ரெட் டென்னிசன்