திறமையான தொழிலாளிக்குத்  தரப்படும் சம்பளம்
ஒருபோதும் மிகையான சம்பளமாக ஆவதில்லை.

-ஆங்கிலப் பழமொழி