வருவாய்க்கு குறைவாக செலவு செய்ய 
நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால்
உங்களை விட பணக்காரர் எவருமில்லை.

-பிராங்க்ளின்