தனக்குப் பின்னால் 
ஓடி வரும் குதிரையைப் பார்த்து
சந்தோஷப்படும் குதிரை 
பந்தயத்தில் ஜெயிக்காது.

-அரேபியப் பழமொழி