நீங்கள் 
கோழியானால் முட்டையிடுங்கள் 
சேவலானால் கூவுங்கள்.
உங்கள் கடமையை மட்டும் தவறாதீர்கள்.

-இந்தியப் பழமொழி