நிலைமையை மட்டும் மாற்றினால் போதாது, 
நீங்களும் மாற வேண்டும்.

-கார்ல் மார்க்ஸ்