உலகில் சந்தோஷமாக வாழ்பவர்கள் 
இருவர் மட்டுமே. 
ஏமாற்றும் அரசியல்வாதிகளும், 
கடவுள் பெயரை சொல்லும் சாமியார்களும்.

-தந்தை பெரியார்