இந்த உலகத்தில் நாம் கொடுப்பதுதான் 
நம்மை செல்வந்தராக்குமே தவிர
நாம் பெற்றுக் கொள்வதன்று.

- காந்தியடிகள்