உண்மையான நண்பனுடன் ஒப்பிடத்தக்க செல்வமே கிடையாது.

-ராக்ஸ்பார்க் பல்லேட்