அதிருப்தி என்பது 
தன்னம்பிக்கையின்மையே ஆகும்.

- எமெர்சன்