ஒரு புத்தகம் எழுத அரைவாசி நூல்நிலையத்திற்கு மேல் படிக்கவேண்டும்.

-ஜான்சன்