கடன் வாங்கி சாப்பிடுவது புல்லைப் போட்டு அடுப்பு எரிப்பது போல்தான்.

-எமெர்சன்