வழி தவறியவனை வழியில் கொண்டு சேர்த்தல் தர்மம்.

-முகம்மது நபி