கடன் வாங்கி சாப்பிடுவது 
புல்லைப் போட்டு 
அடுப்பு எரிப்பது போல்தான்.

-எமெர்சன்