செய்யாமல் விட்ட ஒவ்வொரு கடமையும் 
புதிதாக ஏழு கடமைகளுடன் திரும்ப வரும்.

-இங்க்ஸ்வே