நமக்கு தாய் தந்தை வாய்ப்பது விதி, 
நண்பர்கள் வாய்ப்பதோ மதி.

-ஷெல்லி