நாம் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு விதமான கருத்துகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
ஆனால் இதயங்கள் இணைவதற்குத் தடை ஏதுமில்லை.

-மகாத்மா காந்தி