மற்றவர்களிடம் பழகும் விதத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் சிறு வயதிலேயே நன்றாக ஒருவன் கற்றுக் கொண்டானானால் அவனே
வாழ்க்கையில் பெரிய மனிதன் ஆவான்.

-தந்தை பெரியார்