ஒழுக்கத்துடன் நடந்தால், 
உண்மையை ஒழிக்காமல் 
எதையும் நேர்மையுடன் கடைப்பிடித்தால், 
அதற்கு தனிசக்தி உண்டு

-தந்தை பெரியார்