தூக்கு மேடை ஏற்படுவதும் 
திருமணம் செய்து கொள்வதும் 
விதியினால் ஏற்படுபவை .

-ஷேக்ஸ்பியர்