மற்றவர்களிடம் பழகும் விதத்தையும், ஒழுக்கத்தையும்
சிறு வயதிலேயே நன்றாக ஒருவன் 
கற்றுக் கொண்டானானால் அவனே
வாழ்க்கையில் பெரிய மனிதன் ஆவான்.

-தந்தை பெரியார்