நல்ல கல்வியும் நல்ல அறிவுமே உலகில் சிறந்த நன்மையைச் செய்ய வல்லன.

-கன்பூசியஸ்